logo
image

icon-travel-2 วัดหลงซาน ไต้หวัน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองไทเป

วัดหลงซาน ไต้หวัน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองไทเป

มกราคม 8, 2024
แชร์ :

วัดหลงซาน ไต้หวัน ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองไทเป

วัดหลงซาน (Lungshan Temple) ตั้งอยู่ในเขตว่านหัว กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1738 เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนฮกเกี้ยนที่มาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18

วัดหลงซาน ไต้หวัน
วัดหลงซาน ไต้หวัน

วัดหลงซานเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไต้หวัน และเป็นที่เคารพนับถือของชาวไต้หวันและชาวต่างชาติมากมาย ในแต่ละวันจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาเทพเจ้าและชมความงามของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ

ประวัติวัดหลงซาน

วัดหลงซานสร้างขึ้นโดยชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทเปในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ในช่วงแรกวัดแห่งนี้เป็นเพียงศาลเจ้าขนาดเล็ก ต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนกลายเป็นวัดขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

วัดหลงซาน
วัดหลงซาน

ในปี ค.ศ. 1738 ชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าขนาดเล็กขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้ากวนอิม เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ต่อมาในปี ค.ศ. 1744 ได้มีการสร้างพระอุโบสถขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาพระพุทธรูป

ในปี ค.ศ. 1760 ได้มีการสร้างศาลเจ้าโจวซือกงขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าโจวซือกง ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ การค้าขาย และการเงิน

ในปี ค.ศ. 1778 ได้มีการสร้างศาลเจ้ากวนอูขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้ากวนอู ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ และชัยชนะ

สถาปัตยกรรมวัดหลงซาน

วัดหลงซานเป็นวัดจีนนิกายมหายาน สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทย สิ่งก่อสร้างภายในวัดหลงซานมีดังนี้

สถาปัตยกรรมวัดหลงซาน
สถาปัตยกรรมวัดหลงซาน
  • พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถทรงจีน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า ภายในประดิษฐานพระประธานคือพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม
  • ศาลเจ้ากวนอิม เป็นศาลเจ้าทรงจีน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า ภายในประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงของวัดหลงซาน
  • ศาลเจ้าโจวซือกง เป็นศาลเจ้าทรงจีน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า ภายในประดิษฐานเทพเจ้าโจวซือกง ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ การค้าขาย และการเงิน
  • ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าทรงจีน หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้า ภายในประดิษฐานเทพเจ้ากวนอู ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ และชัยชนะ

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในวัดหลงซาน

ภายในวัดหลงซานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

  • สักการะบูชาเทพเจ้า นักท่องเที่ยวสามารถสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆ ภายในวัดหลงซาน เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าโจวซือกง และเทพเจ้ากวนอู
  • ชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ วัดหลงซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน นักท่องเที่ยวสามารถชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณภายในวัดหลงซานได้อย่างเพลิดเพลิน
  • ซื้อของฝาก ภายในวัดหลงซานมีร้านค้ามากมายที่จำหน่ายของฝากต่างๆ เช่น ธูปเทียน เครื่องราง ของที่ระลึก เป็นต้น
วัดหลงซาน
วัดหลงซาน

การเดินทาง

วัดหลงซานตั้งอยู่ในเขตว่านหัว กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน สามารถเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน สาย 2 ลงที่สถานีหลงซาน (Longshan Temple Station) แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

เวลาทำการ

วัดหลงซานเปิดทำการทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น.

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง