logo
image

icon-travel-2 เที่ยวเพชรบุรี : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

เที่ยวเพชรบุรี : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ธันวาคม 25, 2019
แชร์ :

เรื่องเล่าจากที่มาของโครงการชั่งหัวมันนั้น เกิดจาก ชาวบ้านในพื้นที่ ได้นำมันเทศมาถวายแด่ในหลวงที่พระราชวังไกลกังวล ซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งให้ข้าราชบริพารนำไปเก็บไว้ที่ตราชั่งในห้องทรงงาน ก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพฯในเดือนต่อมาพระองค์ท่านเสด็จกลับมาประทับ ที่หัวหิน ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบออกมา จึงมีพระราชดำริให้รีบจัดหาที่ดินเพื่อทำการเกษตร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาในเขตบ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ มีพระราขดำริให้ใช้พื้นที่จัดทำเป็นโครงการตัวอย่างแบบ บูรณาการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้ชื่อ

“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

โครงการชั่งหัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลี้ยง โคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า และพลังงานทดแทน แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ โดยหวังว่าอนาคตที่นี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับประชาชนทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวในโครงการ

กังหันลมผลิตไฟฟ้า – แนวคิดพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน โดยใช้พลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อพลังงานลมเกิดประโยชน์ดีกว่า ปล่อยทิ้งไป
แปลงมะนาวแป้น – เป็นการปลูกมะนาวยักษ์ต่อกิ่งด้วยมะนาวแป้น เพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงและผลิตที่ต้องกับตลาด และเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรในการศึกษา

แปลงเกษตรผสมผสาน – ปลูกพื่ชผักสวนครัว และ ผลไม้พืชสมุนไพร หลากหลายชนิด

พลับพลาเขาดอกไม้ – หรือเรือนที่ประทับ บ้านไร่ของในหลวง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบของโครงการฯ

โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ – นำเมล็ดสบูดำมาผ่านกระบวนการทางเคมีในการทำไบโอดีเซล

ฟาร์มโคนม – ในระยะแรกนำโคนมที่ปลดจากการให้นำจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดามาเลี้ยง ต่อมาเริ่มนำแม่พันธ์โคนมเข้ามาเลี้ยงเพิ่มเติม จนได้จำนวนโคมากขึ้น และได้น้ำนมโคสดส่งแปรรูปเป็นนมพาสเจอไรซ์ส่งต่อให้โครงการนมโรงเรียนทั่วไป

แปลงปลูกมัน – ปลูกมันหลากหลายสายพันธ์ มีทั้งมันเทศญี่ปุ่น มันเทศออสเตรเลีย มันต่อเผือก มันปีนัง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนที่การเดินทาง

ขอบคุณที่มาและรูปภาพ : www.thairoyalprojecttour.com การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เรียบเรียงโดย : sanookholiday

ทัวร์ในประเทศไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง