logo
image

icon-travel-2 หลวงพระบาง เมืองแห่งวัดวาอาราม ศิลปะล้านช้าง

หลวงพระบาง เมืองแห่งวัดวาอาราม ศิลปะล้านช้าง

พฤศจิกายน 16, 2023
แชร์ :

หลวงพระบาง เมืองแห่งวัดวาอาราม ศิลปะล้านช้าง

หลวงพระบาง เมืองแห่งวัดวาอาราม ศิลปะล้านช้าง
หลวงพระบาง เมืองแห่งวัดวาอาราม ศิลปะล้านช้าง

หลวงพระบาง เป็นเมืองหลักของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่า ปากคาน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วย

หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง สมัยแรกเริ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมมีชื่อว่า “เมืองซวา” และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เชียงทอง

หลวงพระบางมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย เช่น

 • วัดพระธาตุหลวง วัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในหลวงพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหลวงซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของลาว
 • วัดเชียงทอง วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง
 • วัดสีสะเกด วัดที่มีชื่อเสียงในด้านความงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์
 • วัดแสนสุขาราม หรือ วัดแสน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนเชียงทอง ในหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261
 • วัดวิชุนราช เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2058
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากยุคต่างๆ ของลาว

วัดพระธาตุหลวง

วัดพระธาตุหลวง
วัดพระธาตุหลวง

วัดพระธาตุหลวง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในหลวงพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุหลวงซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของลาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง

พระธาตุหลวงเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมศิลปะล้านช้าง ฐานเจดีย์กว้างด้านละ 69 เมตร สูง 45 เมตร องค์ระฆังเป็นชั้นเดียว ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ยอดเจดีย์เป็นทองคำ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

วัดพระธาตุหลวงสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 1915 เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราช กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2091

วัดพระธาตุหลวงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของลาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวลาวทั้งประเทศ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมานมัสการพระธาตุหลวงเป็นจำนวนมาก

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง
วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2103 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ทางทิศเหนือของเมืองหลวงพระบาง

วัดเชียงทองเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมาก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “อัญมณีของศิลปะล้านช้าง”

จุดเด่นของวัดเชียงทองอยู่ที่สิมหรือพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหญ่ หลังคาซ้อนสามชั้น ตั้งอยู่บนฐานสูง ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นและกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง หน้าบันสิมแกะสลักเป็นรูปลายดอกตาเว็นหรือลายดวงอาทิตย์ ผนังด้านนอกและด้านในสิมประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ”

ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระอัครสาวกซ้ายขวาประทับนั่งอยู่ ด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง

วัดสีสะเกด

วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด

วัดสีสะเกด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าโพธิสารราช กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2094 ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

วัดสีสะเกดเดิมมีชื่อว่า วัดสะตะสะหัสสาราม แปลว่า “วัดที่มีพระพุทธรูปแสนองค์” เนื่องจากในอดีตวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนับแสนองค์ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงประมาณ 10,000 องค์เท่านั้น

จุดเด่นของวัดสีสะเกดอยู่ที่สถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์ ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะรัตนโกสินทร์ สิมหรือพระอุโบสถของวัดสีสะเกดเป็นอาคารหลังใหญ่ หลังคาซ้อนสามชั้น ตั้งอยู่บนฐานสูง ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นและกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง หน้าบันสิมแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ผนังด้านนอกและด้านในสิมประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ

ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระอัครสาวกซ้ายขวาประทับนั่งอยู่ ด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพพุทธประวัติ

วัดแสนสุขาราม

วัดแสนสุขาราม
วัดแสนสุขาราม

วัดแสนสุขาราม หรือ วัดแสน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนเชียงทอง ในหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นในพ.ศ. 2261 โดยตาเจ้ารั่ง ในสมัยเจ้ากิ่งกิสราช ชื่อของวัดแสนมาจากจำนวนเงิน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนเริ่มสร้าง วัดสร้างขึ้นภายหลังที่นครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์ ได้ 11 ปี

วัดแสนสุขารามเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนกลาง โดดเด่นด้วยสิมหรือพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหญ่ หลังคาซ้อนสามชั้น ตั้งอยู่บนฐานสูง ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นและกระจกสีอย่างวิจิตรบรรจง หน้าบันสิมแกะสลักเป็นรูปลายดอกตาเว็นหรือลายดวงอาทิตย์ ผนังด้านนอกและด้านในสิมประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ”

ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระอัครสาวกซ้ายขวาประทับนั่งอยู่ ด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง

นอกจากสิมแล้ว ภายในวัดแสนสุขารามยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น หอพระยืน หอรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นต้น

จุดเด่นของวัดแสนสุขาราม ได้แก่

 • พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง
 • หอพระยืน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก ศิลปะล้านช้าง
 • หอรอยพระพุทธบาทจำลอง
 • ศิลปะแบบล้านช้างตอนกลางที่งดงาม

วัดวิชุนราช

วัดวิชุนราช
วัดวิชุนราช

วัดวิชุนราช เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุลราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2058

วัดวิชุนราชเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย โดดเด่นด้วยสิมหรือพระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหญ่ หลังคาซ้อนสามชั้น ตั้งอยู่บนฐานสูง ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างวิจิตรบรรจง หน้าบันสิมแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ผนังด้านนอกและด้านในสิมประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ”

ภายในสิมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพระอัครสาวกซ้ายขวาประทับนั่งอยู่ ด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพพุทธประวัติ

นอกจากสิมแล้ว ภายในวัดวิชุนราชยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ธาตุหมากโม หอพระแก้ว หอพระนอน เป็นต้น

จุดเด่นของวัดวิชุนราช ได้แก่

 • สถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
 • สิมหรือพระอุโบสถที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
 • ธาตุหมากโม เจดีย์ทรงกลมตัดครึ่ง

วัดวิชุนราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบขอม และสัมผัสกับบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของวัดได้

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ หอคำ เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2447 เพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2519

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางเป็นอาคารชั้นเดียว แต่ยกพื้นสูง หลังคาเป็นแบบล้านช้าง บริเวณหน้าประตูปูหินอ่อนจากอิตาลี ห้องต่าง ๆ ในอาคาร ได้แก่ ห้องฟังธรรมของเจ้ามหาชีวิต มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง รวมถึงธรรมาสน์ของพระสังฆราช ด้านหลังเป็นท้องพระโรง ห้องรับรองราชอาคันตุกะ มีภาพเขียนที่ฝาผนัง เป็นภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของคนลาว รวมถึงรูปขบวนเจ้ามหาชีวิตเสด็จไปสรงน้ำพระที่วัดเชียงทองและวัดใหม่สุวรรณภูมารามเป็นภาพเขียนแนวลัทธิประทับใจ เขียนโดยจิตรกรชาวฝรั่งเศส ยังมีรูปปั้นครึ่งพระองค์ของเจ้ามหาชีวิตลาว 4 พระองค์ และภาพรามเกียรติ์ปิดทองเคลือบเงาจากศิลปินลาว

ปัจจุบัน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากยุคต่างๆ ของลาว เช่น พระพุทธรูป วัตถุมงคล เครื่องใช้ อาวุธ เครื่องประดับ ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของลาว

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของลาวได้จากโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่จัดแสดง

 


บทความที่เกี่ยวข้อง