logo
image

icon-travel-2 สุราบายา

สุราบายา

ธันวาคม 30, 2019
แชร์ :

เป็น เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ อยู่บนเกาะชวา ประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญคือ หินชอล์กทำให้จังหวัดนี้มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อีกทั้งยังมีหินอ่อน น้ำมัน และเกลือ มีสนามบินนานาชาติคือ Juanda Airport และท่าเรือ Tanjung Perak เมือง สุราบายา เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด ของจังหวัดชวาตะวันออก คู่กับเมือง จาร์กาต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเกาะชวา มีเนื้อที่ 331 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 33 เขต 163 แขวง

สุราบายาได้ชื่อว่าเมืองแห่งวีระชน เนื่องจากในอดีตชาวสุราบายา ได้ต่อสู้ต่อข้าศึกปกป้องแผ่นดินมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สุราบายาประกอบด้วย คนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนพื้นเมือง คนจีน และฝรั่ง ทำให้มีหลากหลายศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในสุราบายาประมาณ 2.6 ล้านคน และเพิ่มเป็น 3 ล้านคนในช่วงกลางวัน เพราะมีคนจากชนบทและเมืองใกล้เคียงเข้ามาทำธุระในสุราบายา สุรา บายา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย และเป็นท่าเรือที่สำคัญของชวาตะวันออกมีชาวจีนอาศัยอยู่หนึ่งในสี่ส่วน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมีวัด Hok Teck Hian อายุ 300 ปี ตั้งอยู่ที่ Jalan Dukuh ภายในวัดมีศาลเจ้าเล็กๆ บนชั้นสองมีพระพุทธรูป,รูปจำลองของลัทธิขงจื้อ และรูปจำลองของศาสนาฮินดูประดิษฐานอยู่

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย


บทความที่เกี่ยวข้อง