logo
image

icon-travel-2 9 วัด แนะนำทำบุญไหว้พระ วันอาสาฬหบูชา

9 วัด แนะนำทำบุญไหว้พระ วันอาสาฬหบูชา

กรกฎาคม 31, 2023
แชร์ :

9 วัด แนะนำทำบุญไหว้พระ วันอาสาฬหบูชา

9 วัด แนะนำทำบุญไหว้พระ วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี หลังจากตรัสรู้เป็นเวลา 45 วัน

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า สูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรม เนื้อหาของปฐมเทศนา เป็นหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลังจากการตรัสรู้ เป็นหลักคำสอนที่เป็นหลักปฏิบัติที่ชาวพุทธควรยึดถือ ได้แก่ มรรค 8 ประการ ที่เรียกว่า อริยมรรค 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความดำริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (ความเพียรชอบ) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) และ สัมมาสมาธิ (การตั้งมั่นชอบ)

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ เป็นวันแห่งการระลึกถึงวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและวันแสดงปฐมเทศนา เป็นวันแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า และนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีความสุข และพ้นทุกข์

หากท่านกำลังมองหาวัดเพื่อไปไหว้พระในวันอาสาฬหบูชา ต่อไปนี้คือ 9 วัดที่แนะนำ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร (วัดพระแก้ว) จ.กรุงเทพมหานคร

วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) จ.กรุงเทพมหานคร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) จ.กรุงเทพมหานคร
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) จ.กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร

ทั้ง 9 วัดนี้ล้วนเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย แต่ละวัดมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสักการะบูชาพระรัตนตรัย และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

 


บทความที่เกี่ยวข้อง