logo
image

icon-travel-2 แพ็คเกจล่องเรือ สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจล่องเรือ สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

พฤศจิกายน 28, 2019 | by Sanook Holiday

 

แพ็คเกจล่องเรือ
สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน LION AIR
เริ่มต้นที่ราคา 11,099

พักผ่อนบนเรือสำราญ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุข โดยยึดถือว่า
มากกว่าชำนาญ คือการให้บริการด้วยใจ” มีห้องที่สามารถตอบบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้ว สิ่งอำนวยสะดวกสบายและความบันเทิงมากมาย ไว้รองรับความต้องการของลูกค้า พร้อมมอบความประทับใจในการบริการจนจบการเดินทาง

ประเภทห้องพัก

Oceanview


Inside


Balcony

**** โปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก ****

*** เข้าพักเป็นท่านที่ 3-4* ในห้องราคาเท่าราคาผู้ใหญ่ ***

** ห้อง OCEAN VIEW  พักได้ไม่เกิน ห้องละ 2 ท่าน **

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**


อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
 • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ),
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)


อัตรานี้ไม่รวม
 

 • ราคานี้ไม่รวม * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์
 • * ไม่รวมค่าทิป (GRATUITY ON BOARD) SGD 21 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป ชำระตอน CHECK OUT
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
 • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญเพิ่มเติมที่ไม่รวมใน PKG เรือสำราญ
 • ค่า WIFI บนเรือ เริ่มต้นที่คืนละ 19 SGD
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.