logo
image

icon-travel-2 PACKAGE เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3วัน 2คืน

PACKAGE เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3วัน 2คืน

มกราคม 8, 2020 | by Sanook Holiday

PACKAGE เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

แพ็คเกจท่องเที่ยวสุดคุ้มที่จะนำพาท่านไปเยี่ยมชม 4 ปราสาท ของประเทศกัมพูชา ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตชุมชนกลางน้ำของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณโตนเลสาบ

อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชาที่เป็นการแสดงที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เป็นความทรงจำที่ดี

จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน 9-10 ท่าน
โรงแรม 4 ดาว 9,900 บาท 8,500 บาท 7,900 บาท 7,500 บาท 6,900 บาท
เดินทางตั้งแต่ ตุลาคม 2562  –  มีนาคม 2563

***ราคายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของกัมพูชา กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***

  วันที่             รายการเดินทาง            อาหาร     โรงแรม
เช้า เที่ยง เย็น
   1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ

ศาลองค์เจ๊ก – องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา

 

 

มี

 

มี

Hotel 4 ดาว

YYYY

   2 นครธม – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน

ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต

 

มี

 

มี

 

มี

Hotel 4 ดาว

YYYY

   3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – วัดพระพรหมรัตน์

ร้านเครื่องเงิน – ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 

มี

 

มี

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า // ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ // ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ // ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ // ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ // ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ // ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว //  ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ // ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  // ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับไกด์+คนขับรถ ขั้นต่ำท่านละ 600 บาท/ท่าน **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.