logo
image

icon-travel-2 PACKAGE บาหลี-เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาห์ลอต-อูลูวาตู 4วัน3คืน

PACKAGE บาหลี-เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาห์ลอต-อูลูวาตู 4วัน3คืน

มกราคม 21, 2020 | by Sanook Holiday

บาหลี-เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาห์ลอต-อูลูวาตู 4วัน3คืน

-ชมความงดงามของธรรมชาติ ณ เกาะไดโนเสาร์ สวรรค์ของคนรักทะเล

-ชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่หมู่บ้านคินตามณี

-ชมวัดทานาห์ลอต อีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในบาหลี

อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !!  เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารันBuffet อาหารนานาชาติ 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เดือนพฤศจิกายน –  มีนาคม 63

13,900 บาท/ท่าน

5,500 บาท

 ***ราคายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของอินโดนีเซีย กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***

รายการทัวร์

 

รายการ

 เช้า  เที่ยง  เย็น     โรงแรมที่พัก
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – บาหลี – วิหารทานาห์ลอต – อูลูวาตู

เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน

  x   o   o EDEN HOTEL KUTA

หรือเทียบเท่า

  2 บาหลี – เกาะนูซาเปอนีดา – หาดเกอลิงกิง – หาดแองเจิ้ลส์ บิลลาบง – โบรคเค้นบีช – คริสตัลเบย์ – บาหลี   o   o   o
  3  วัดเลมปูยัง – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาร์ตู – วัดเทมภัคศิริงค์น้ำพุศักดิ์สิทธิ์    o   o   o EDEN HOTEL KUTA

หรือเทียบเท่า

  4 ร้าน KRISANA – เดนบาร์ซ่าร์ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)   o   o   x —————–

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
2.ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
3.ค่าจ้างไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทางมีไกด์ภาษาไหนให้บริการ)
4.ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
6.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ
2.กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน
3.ค่าน้ำหนักสัมภาระน้ำหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอื่นๆที่พึงใช้ประกอบส่วนตัว
7.ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
9.ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สำหรับ ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ (30USD/ท่าน)   

   **เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**

 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.