logo
image

icon-travel-2 PACKAGE บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2คืน

PACKAGE บาหลี-ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2คืน

มกราคม 21, 2020 | by Sanook Holiday

แพคเกจทัวร์บาหลี

ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2คืน

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563  

  • พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน
  • อาหารครบทุกมื้อ  **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
  • มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เดินทาง เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563

6,900 บาท/ท่าน

4,500 บาท

 

วันที่

รายการ/กิจกรรม

อาหาร

โรงแรม

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน

o

*SEAFOOD LOPSTER

Hotel 4 ดาว  YYYY

2

วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด

o

o

o

Hotel 4 ดาว YYYY

3

FREE TIME  – เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ

o

รายละเอียดของแพคเกจ

**อัตราค่าบริการนี้รวม**

1.ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่

2.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

3.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

4.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน

5.มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่นภาษาอังกฤษ

**อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม **

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

3.ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว

4.ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

5.ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด

6.ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ5USDต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน

7.ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.