logo
image

icon-travel-2 ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

พฤศจิกายน 28, 2019 | by Sanook Holiday

Superb Cruise ! Genting Dream

สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์(มาเลเซีย)-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL)

Superb Cruise ! Genting Dream

เริ่มต้น 13,999 บาท

ราคานี้รวม ตั๋วเครื่องบิน LIONAIR ไปกลับ+ห้องพัก 2 คืน
ไม่รวมภาษีท่าเรือ ท่านละ 1,900.- ชำระพร้อมค่าทัวร์

ความพิเศษของรายการ

  • รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
  • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
  • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
  • รวมประกันภัยการเดินทาง

พีเรียดเดินทาง

8-10 ม.ค.63

เรือออก 21.00

12-14 ก.พ. 63

เรือออก 21.00

1-3 เม.ย.63

เรือออก 21.00

** กรุ้ปที่เรือออก 23.59 ทางบริษัทมีรถพาท่านไปเที่ยวชมมารีน่าเบย์แซนด์ระหว่างรอเช็คอินตอน 19.00 ***

กิจกรรมและความสนุกบนเรือ GENTING DREAM

 

 

 

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.