logo
image

icon-travel-2 อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

พฤศจิกายน 27, 2019 | by Sanook Holiday

อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

อเมริกาตะวันออก เดินทางแบบส่วนตัวสุดๆ (2-4 คน) ขับรถนำเที่ยวโดยไกต์คนไทย

          แพ็คเกจท่องเที่ยวส่วนตัว อเมริกาตะวันออกเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว เยือนเมืองฟิลลาเดลเฟียชม ระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์แห่งก่ีก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ และเดินทางต่อเพื่อชมศูนย์กลางบริหารประเทศในปัจจุบัน นั่นคือ ทำเนียบขาว (White House) ออกจากเมืองไปชมธรรมชาติบ้างนั่นคือ น้ำตกไนแองการ่า น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา หากเวลาเอื้ออำนวย นำท่านล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสท์” (Maid Of The Mist) ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิด

 

 

จำนวนผู้เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)
4 ท่าน 79,999
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 15,000

 

อัตรานี้รวม:

  • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ (Full Size SUV)
  • หัวหน้าทัวร์คนไทย ดูแลตลอดการเดินทาง (เดินทางพร้อมกันและเป็นคนขับรถนำเที่ยวตลอดทริป)
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหารเช้าที่โรงแรม
  • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
  • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม :

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม)
  • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
  • ค่าทิปร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

***รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง***

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.