logo

รูปภาพ ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

ปราสาทฮิโรซากิ  ปราสาทที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

ปราสาทฮิโรซากิ (ฮิโรซากิ โจ) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1611 โดยโทโยโตมิ ฮิเดโยริ ไดเมียวแห่งแคว้นฮิโรซากิ เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการทางทหารและที่อยู่อาศัยของตระกูลโทโยโตมิ ปราสาทฮิโรซากิเป็นปราสาทแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยเอโดะ